Tiếng Việt
Tổng Hội Hiệp Sỹ Fatima & Mân Côi
Francois Xavier Nguyễn Văn Luận Huỳnh Điệp (H.Đ)