Tiếng Việt
Tổng Hội Hiệp Sỹ Fatima & Mân Côi
Kết quả cho "ức Mẹ là người đã xác tín với chúng ta về tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đầu năm 1858 tức là chỉ 4 năm sau khi tín điều được cô"