Hội nhập
Ghi danh
10:37 SA
Thứ Tư
29
Tháng Năm
2024
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 15683)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 16148)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32562)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI _Web Email: June 9,2013

08 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 16708)
TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI
 BAN CHẤP HÀNH

1- Thomas Trần Khắc Khoan: -Chủ Tịch Tổng Hội
 Địa chỉ: 418 E. Edgeware RD
 #210, Los Angeles, CA 90026
 Phone: 213-482-9695
 Email: thomasftm@yahoo.com

2- LM Philip Phan Hân -Tổng Tuyên úy
 Địa chỉ: 193 10th Ave,
 New York, NY 10011
 Phone: 212-243-4585
 Email:dunglac1124@yahơo.com

3- Simon Lê văn Trương - Phó Chủ Tịch Tổng Hội
 Địa chỉ: 131 Clark CT, Oxnard
 CA 93033, phone: 805-488-8131
 Email: simonle1@verizon.net

4- Maria Judy Quỳnh Phương - Tổng Thư Ký,
 Địa chỉ : 13015 Bassfort DR,
 Houston, TX 77099
 Phone: 832-865-5996
 Email:judypnguyen@yahoo.com

5- Maria Nguyễn thị Lệ Yến - Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn
 Hiệp Sĩ Mân Côi.
 Địa chỉ: VN, Phone:0909840469
 Email: yen_fahasa@yahoo.com

6- Maria Trinh ngọc Phương - Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn
 Hiệp Sĩ Mân Côi, Miền Đông
 Hoa Kỳ, phone: 215-635-2743,
 Email: p_trinh 87@yahoo.com

7- Maria Võ thu Ngọc - Ủy viên đặc trách chương trình
 kinh Mân Côi Canada, email:
 Email: thungocvo@gmail.com

8- Maria Phạm như Hà - Ủy viên đặc trách chương trình
 Kinh Mân Côi miền Bắc
 California, Địa chỉ: 1825
 Blackmore CT, San José,
 CA 95132, email:
 jeniferpham84@hotmail.com

13 Tháng Bảy 20213:44 CH(Xem: 6576)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại TP Las Vegas – Hoa Kỳ. -Chiếu nhu cầu bổ sung nhân sự. -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. Nay Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : Hiệp Sĩ MARIA DUNG NGUYỄN Giữ nhiệm vụ: HỘI TRƯỞNG Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được bãi bỏ.
12 Tháng Bảy 20217:20 CH(Xem: 6338)
12 Tháng Bảy 20217:13 CH(Xem: 5956)
BỔ NHIỆM THƯ -Chiếu đề nghị của Ban Chấp Hành Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ -Chiếu đề nghị của các Hiệp Sĩ Mân Côi tại Hoa kỳ và Việt Nam -Chiếu thành tích phục vụ của đương sự. -Để kiện toàn bộ máy điều hành Nay Tái Bổ Nhiệm: Hiệp Sĩ : MARIA NGUYỄN THỊ LỆ YẾN Giữ nhiệm vụ: PHÓ CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁC VIỆT NAM Bổ Nhiệm Thư nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi văn kiện có trước trái với Văn Thư nầy đều được huỷ bỏ.