Hội nhập
Ghi danh
11:40 SA
Thứ Tư
29
Tháng Sáu
2022
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 10340)
Con xin hoàn toàn phó thác cho Mẹ hồn xác, của cải, công nghiệp mà con đã có, đang có và sẽ có để Mẹ tuỳ nghi định đoạt. Hôm nay, con xin LONG TRỌNG TUYÊN THỆ: (đứng lên) 1-Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ trong mọi hoàn cảnh,mọi tường hợp trong đời sống con. 2-Tuân giử 8 điều quy định cho một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima. Từ giờ phút này, con được mang Danh Hiệu là HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA. Xin Chúa và Đức Mẹ chấp thuận lời tuyên thệ tận hiến của con và ban thêm nhiều ơn lành cho con để chu toàn phận sự Mẹ giao phó.
25 Tháng Tám 20178:15 SA(Xem: 10934)
Con chào kính Mẹ là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng nghe lời con khao khát cầu khẩn và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay.Con xin từ bỏ ma qủy và các hoạt động của nó,để hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, chấp nhận vác Thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.Với lòng yêu mến và trung thành của người con hiếu thảo,con xin trao phó hồn xác,của cải,công nghiệp,mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có cho Me để Mẹ tùy nghi định đoạt.Từ giây phút này, tuy con là kẻ yếu đuối, tội lỗi cũng xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn của Chúa,và của Me, xin long trọng tuyên hứa: 1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Chúa và Mẹ,trong mọi hoàn cảnh,trong mọi trường hợp của đời sống con. 2- Tich cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi,và năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 28603)
2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi. 3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng) 4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
106,555

Áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima - Sứ Vụ Văn Thư

06 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 15132)

 
TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ FATIMA


Tele: (213) 482-9695 - Email: thomasftm@hotmail.com
LM Tuyên Úy: Philip Phan Hân (NY) - Chủ Tịch TH: Thomas Trần Khắc Khoan (LA)

***************************************
SỰ VỤ VĂN THƯ

- Thi hành SVVT ngày 20 tháng 9 năm 2010, về việc chấn chỉnh toàn bộ Tổng Hội

Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

- Theo đề nghị của 1 số đông các anh chị Hiệp sĩ Đức Me Ftatima

QUYẾT ĐỊNH:

- Kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2010, cho đến mãi mãi về sau. Tất cả các anh chị Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, đã tận hiến ở Việt nam, hay ơ Hoa kỳ, đều được quyền mặc áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, trong các trường hợp sau đây:

1- Khi tuyên thệ tận hiến, để gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima.

2- Khi lâm chung, được theo chân Chúa và Đức Me.

3- Khi tuyên thệ tận hìến lại, trong các ngày lễ Bổn Mạng 13 tháng 10 hằng năm

4- Khi dự lễ an táng cho 1 Hiệp sĩ đã qua đời.

5- Và trong các trường hợp đặc biệt khác.

Quyết định này sẽ được thi hành kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày lễ Bổn Mạng của Tổng Hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima.

Los Angeles, ngày 7 tháng 10 năm 2010

CHỦ TỊCH TỔNG HỘI HIỆP SĨ ĐỨC MẸ ATIMA

THOMAS TRẦN KHẮC KHOAN

02 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 27107)
29 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 24494)
27 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 41482)
Trân Trọng Thông Báo Tân Hiệp Sĩ Alphonso Do Cong Bang , đã xin gia nhập THHSDM/F . Sau khi Anh đã tìm hiểu điều lệ nội quy và đã tự nguyện xin gia nhập THHSĐM/F khu hội Portland , Or Xin các anh chị HSĐM/F cầu nguyện cho Anh được dọn mình sốt sắng gia nhập THHSĐM/F để truyền bá 3 mệnh lệnh Fatima cho nhiều người khác.